Nabava radova u sklopu energetske obnove višestambene zgrade Naselje Marka Marulića 10-10f, Karlovac, za jednu grupu radova – izrada 3 lifta unutar stubišta

DCIM100MEDIADJI_0967.JPG


Pozivamo sve zainteresirane da se jave na natječaj energetske obnove višestambene zgrade na adresi: Naselje Marka Marulića 10-10f, Karlovac, kč.br. 1517/2, Karlovac II.

Predmet nabave je nabava jedne grupe radova u sklopu enrgetske obnove višestambene zgrade na adresi Naselje Marka Marulića 10-10f, Karlovac.
Nabava predstavlja horizontalnu mjeru – ugradnja 3 identična lifta unutar tri stubišta u jednoj zgradi, prema priloženom troškovniku i Projektu energetske obnove zgrade u kojem se nalaze i detaljne tehničke specifikacije.

Poziv na dostavu ponuda je objavljen i na internetskoj stranici: https://fondovieu.gov.hr/

Poziv na dostavu ponuda za II grupu radova-3 LIFTA

Prilozi pozivu:
Prilog I – Ponudbeni list
Prilog II Ponudbeni Troškovnik ZA LIFT MARULIĆA10ABCDEF
Prilog II-1 Razrađeni Trošk. ZA LIFT Marulića 10abcdef
Prilog III – Izjava o nepostojanju razloga isključenja
Prilog IV – Izjava s podacima o ključnom stručnjaku
Prilog V – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenja ugovora.
Prilog VI – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje ned. u jam. roku

Financira Europska unija NextGenerationEU

Dana 19.02.2024. godine donešena je Odluka o odabiru izvođača za izvođenje radova na izgradnji 3 lifta unutar stubišta u sklopu energetske obnove višestambene zgrade Naselje Marka Marulića 10 – 10F, Karlovac.

Odluka o odabiru izvođača