Nadzor

_

Nadzor

Nadziremo izvođenje objekata i pri tome nudmo savjetovanje investitorima u koje pripada odabir najpovoljnijeg izvoditelja, sklapanje ugovora o gradnji i izradu dinamičkih planova.

Pri vršenju nadzora osiguravamo da se građevina gradi sukladno odobrenoj dozvoli, da se radovi izvode kvalitetno i u željenom roku pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji.

Pri kontroli obračuna izvršenih radova naročito vodimo računa o računskoj točnosti obračunatih količina i vrijednosti.

DOSADAŠNJE ISKUSTVO:

Svim investitorima koji su nas angažirali uspjeli smo uštediti cca 10% investicije kontrolom izvođenja radova, iznalaženjem pogodnih tehničkih rješenja i korekcijom obračuna pri građenju. Navedeni postotak uštede svakako je viši od prosječnih 2,5% ( raspon 1,5%-3,8% ovisno o visini investicije) koje investitori trebaju izdvajati za stručni nadzor pa ispada da svaki investitor angažirajući nas direktno zaradi 5-7,5% investicijske vrijednosti uz garanciju dobro izvedenog posla.

Za napomenuti investitorima je da angažiranjem nas kao nadzora u velikoj mjeri smanjuju mogućnost nastanka nedostataka u gradnji i nesporazuma s izvoditeljem a time i moguće sudske sporove koji su u tom području česti i dugotrajni.