PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA


Cilj je zakona →→→   otkloniti postojeću zakonsku prazninu i omogućiti kvalitetno upravljanje i održavanje zgrada.

Predmetnim Zakonom uređuju se sljedeća osnovna pitanja→→→   

 • zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i njihovo održavanje
 • dodjele osobnog identifikacijskog broja (OIB) zajednici suvlasnika
 • vrste održavanja zgrade i njihovo pobliže definiranje
 • hitnih i nužnih popravaka zgrade te investicijskog održavanja zgrade
 • povezivanja s propisima iz područja gradnje i ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine
 • zajedničke pričuve te njezin minimalni iznos i način plaćanja
 • osiguranja zgrade
 • osnovnog sadržaja ugovora o upravljanju zgradom
 • obveza donošenja i pridržavanja kućnog reda
 • načina i pobližeg definiranje odluka o upravljanju zgradom koje donose suvlasnici na sastancima suvlasnika
 • obveza suvlasnika i uređivanje pitanja vezanih uz predstavnika suvlasnika
 • vezana uz upravitelja zgrade i obavljanje predmetne djelatnosti, njegova prava, obveze i odgovornosti
 • određivanja prinudnog upravitelja zgrade
 • određivanje prinudnog predstavnika suvlasnika
 • sufinanciranje ugradnje dizala u postojeće zgrade
 • prekršajnih kazni za upravitelja zgrade i suvlasnika za povredu Zakona
 • prijelaznih i završnih odredbi koja uređuju dosadašnje sklopljene međuvlasničke ugovore i ugovore o održavanju te dosadašnje upravitelje zgrade koji djelatnost upravljanja zgradama obavljaju do stupanja na snagu ovoga Zakona, prestanak važenja odredbi Glave 3. u Dijelu devet ZV-a i prestanka važenja Uredbe o održavanju zgrada u skladu s odredbom članka 21. Jedinstvenih nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15) te kriterijem specijalnosti (lex specialis derogat legi generali) i rokova za donošenje propisa, akata i dokumenata koji se donose na temelju ovoga Zakona te naposljetku stupanje na snagu Zakona.

UKRATKO PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE→→→   

 •  Uvjetuje se etažiranje a nije izrađen Pravilnik o etažiranju→ izraditi Pravilnik !
 • Umjesto korisne površine za opisivanje površine posebnog dijela treba upotrebljavati „podne“ a ne korisne površine a za izračun suvlasništva ne korisne nego „vrijednosne“ površine
 • U zajednicu suvlasnika treba uključiti i vlasnike neupisanih stanova
 • U posebne dijelove treba uključiti i neupisane posebne dijelove
 • Pojmovi poslovno-stambena i stambeno-poslovna, ovisno o omjeru
 • U pojam zgrade treba ubaciti i pojedini ulaz
 • Prijavu u registar suvlasnika treba automatizirati preko ISPU sustava
 • Proreze u zidovima uvjetovati glavnim projektom a ne zabranjivati
 • Za hitni popravak ne smije se tražiti 20% suglasnost u tri sata– to je pojam već nastale štete
 • Nužni popravak – treba dati mogućnost natpolovične odluke a ne samo mišljenje stručnjaka– to je pojam sprječavanja štete koja još nije nastala
 • Dug za pričuvu NE ZASTARJEVA jer je to dug prema vlastitoj imovini (sada 3 g)
 • Na dug pričuve ne računati kamatu osim kod ovrhe
 • Nagrada upravitelju za naplaćenu ovrhu prema cjeniku upravitelja
 • Minimalni propisani iznos pričuve 0,54% za nove zgrade do 10 godina treba biti izuzetak i treba omogućiti obrazloženu i dovoljnu pričuvu
 • Na naknadu predstavnika suvlasnika obračunati poreze i davanja
 • Žiro računom zgrade i platnim prometom upravlja upravitelj
 • Ne dozvoljava se gotovinski promet
 • Kredit koji se financira iz pričuve natpolovičnom a ostalo kvalificiranom većinom
 • Održan sastanak suvlasnika kada se odazove 1/5 suvlasnika a punovažna odluka ako tu odluku u 7 dana potpiše većinski dio
 • Obavaza suvlasnika je plaćati pričuvu
 • Obaveza suvlasnika je ne ometati suvlasnike čestim i neugodnim imisijama
 • Zbog nasilja i učestalog vrijeđanja – izvlaštenje suvlasnika
 • Zbog odbijanja i smetanja radova – privremena mjera suda
 • Ako suvlasnik ne može plaćati pričuvu 1 godinu– plaća ju socijalna služba
 • Prinudni upravitelji – JLS ih mora birati podjednako i iz najbliže okolice
 • Promjena upravitelja sljedeći mjesec+1. radni dan nakon sljedećeg mjeseca
 • Promjenom upravitelja sva dokumentacija se predaje novom sa zatvorenim žiro računom , ovrhama, saldom i karticom dugova suvlasnika  na dan zatvaranja žiro računa
 • Kredit banke preuzima sljedeći upravitelj pod jednakim uvjetima
 • Hitni popravak – javljanje upravitelja u narednom satu a popravak u 12 narednih sati

PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA Petračić-projekt doo